Кұрылымы
Ішкі аудит қызметі
Директорлар кеңесі
Корпоративтік хатшы
Жобалық офис
Басқарма Төрағасы
Хатшылық
Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарушы директор
Инвестиция және инвесторлармен жұмыс жасау департаменті
Құқықтық қамтамасыз ету департаменті
Бюджеттік жоспарлау және қаржылық талдау департаменті
Құрылыс департаменті
Цифрландыру департаменті
Активтерді басқару жөніндегі департаменті
Адам ресурстарын басқару департаменті
Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру департаменті
Әлеуметтік жобалар департаменті
Шымкент қ. филиал
Әкімшілік жұмыс департаменті
Қауіпсіздік қызметі