Кұрылымы
Ішкі аудит қызметі
Директорлар кеңесі
Корпоративтік хатшы
Риск-менеджер
Басқарма төрағасы
Хатшылық
Басқарма төрағасының орынбасары
Басқарма төрағасының орынбасары
Басқарма төрағасының орынбасары
Басқарма төрағасының орынбасары
Аппарат басшысы
Стратегиялық даму департаменті
Цифрландыру департаменті
Есеп-қисап департаменті
Активтерді басқару департаменті
Құқықтық қамтамасыз ету департаменті
Еншілес даму институттарын басқару департаменті
Жобалар мен өзгерістерді басқару жөніндегі департаменті
Қаржы және бюджеттеу департаменті
Адам ресурстарын басқару департаменті
Инвестициялық жобалар департаменті
Әкімшілік жұмыс департаменті