Кұрылымы
Ішкі аудит қызметі
Директорлар кеңесі
Корпоративтік хатшы
Риск-менеджер
Басқарма Төрағасы
Хатшылық
Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарма Төрағасының орынбасары
Аппарат басшысы
Еншілес даму институттарын басқару департаменті
Цифрландыру және киберқауіпсіздік департаменті
Қаржы және бюджеттеу департаменті
Активтерді басқару департаменті
Құқықтық қамтамасыз ету департаменті
Инвестициялық жобалар департаменті
Жобалар мен өзгерістерді басқару жөніндегі департаменті
Есеп-қисап департаменті
Адам ресурстарын басқару департаменті
Тұрақтандырма қорды басқару департаменті
Стратегиялық даму департамент
Мемлекеттік дербес серіктестікті дамыту департаменті
Әкімшілік жұмыс департаменті
Шымкент қ.
филиал
Қауіпсіздік қызметі