Кұрылымы
Ішкі аудит қызметі
Директорлар кеңесі
Корпоративтік хатшы
Қауіпсіздік қызметі
Басқарма Төрағасы
Хатшылық
Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарма Төрағасының орынбасары
Фронт-Офис
Активтерді басқару жөніндегі және жобаларды басқару департаменті
Басқарушы директор
Урбанистика департаменті
Шымкент қ. Филиал
Тұрақтандырма қорды басқару департаменті
Цифрландыру және техникалық әкімшілік департаменті
Құрылыс департаменті
Инвестициялар департаменті
Бюджеттік және стратегиялық жоспарлау департаменті
Әкімшілік – құқықтық жұмыстар департаменті
Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру департаменті